หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่า
อักษรล้านนา
บ่าฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่า]
ความหมาย

น๑.บ่า- ส่วนของร่างกายระหว่างคอกับไหล่ น๒.บ่า - คำประกอบหน้าชื่อผู้ชายที่มีอายุน้อยกว่า อย่างพี่เรียกน้อง น๓.บ่า - คำประกอบหน้าชื่อเพื่อนฝูง แสดงความสนิทสนม; ทั้ง ๓ กรณีที่กล่าว แล้ว ใช้ ไอ่ แทนก็มีความหมายเหมือนกัน; ถ้าผู้ที่มีอายุน้อยกว่าใช้คำประกอบหน้าชื่อผู้ที่อาวุโสกว่า ว่า ไอ่...หรือ บ่า... ถือว่าเป็นคำไม่สุภาพ ไม่เคารพนับถือกัน น๓.บ่า - คำนำหน้าชื่อต้นไม้ผล ผลไม้ เนื่องจากผลไม้ต่างๆของล้านนาแต่เดิมเรียกว่าหมาก เช่น หมากแต๋ง หมากเต้า หมากม่วง หมากผาง ต่อมาภาษาได้เลือนจากหมาก มาเป็นมะบ้าง เป็นบะบ้าง เป็นหมะบ้าง ตามสำเนียงคนในท้องถิ่นแต่ละแห่งพูดกัน ในพจนานุกรมนี้ใช้ "บ่า" แทน หมาก มะ บะ หมะ ดังปรากฏในธรรมมหาชาติภาคพายัพ ฉบับสร้อยสังกร กัณฑ์มัทรี กล่าวถึงผลไม้ที่พระนางมัทรี ไปหามาจากป่าว่า "..อิทํ มูลผลํ อันว่าดอกบัวขาวงามซะซ่อน หมากอ้อยอ่อนเอาใจ หมากซางใสบ่เส้า ทังหมากเต้า หมากเฟือง หมากไฟ หมากหนุนสุกใหม่มียวง ลูกไม้ปวงหลายหลาก...." ว.บ่า ใช้แทน บ่ ที่นำหน้าคำกริยา หรือคำวิเศษณ์ มีความหมายเชิงปฏิเสธ เช่น บ่กิ๋น บ่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่า (บ่าฯ)