หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่ฮ้ายบ่ดี
อักษรล้านนา
บร้ายฯบดี
เทียบอักษรไทย
[บ่ร้ายบ่ดี]
ความหมาย

ดู...ฮ้ายบ่ดี

ออกเสียงล้านนา
ฮ้ายบ่ดี
อักษรล้านนา
ร้ายฯบดี,ร้ายฯบีดฯ
เทียบอักษรไทย
[ร้ายบ่ดี]
ความหมาย

ว.บางที,บางครั้ง,ไม่แน่; บ่ฮ้ายบ่ดี ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ฮ้ายบ่ดี (บร้ายฯบดี)