หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่ฮู้เหนือฮู้ใต้
อักษรล้านนา
บรู้เหินฯอฯอรู้ไต้
เทียบอักษรไทย
[บ่รู้เหนือรู้ใต้]
ความหมาย

ก.ไม่รู้สึกตัว,งงงวย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ฮู้เหนือฮู้ใต้ (บรู้เหินฯอฯอรู้ไต้)