หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่ฮู้เมื่อ
อักษรล้านนา
บรู้เมิ่อฯอ
เทียบอักษรไทย
[บ่รู้เมื่อ]
ความหมาย

ก.ไม่รู้จักเวลา; บ่ฮู้เมื่อฮู้ยาม ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ฮู้เมื่อ (บรู้เมิ่อฯอ)