หน้าหลัก
บ่ฮู้อะหยัง
บรู้อหัยฯง
[บ่รู้อะหยัง]

ดู...บ่ฮู้สัง

บ่ฮู้สัง
บรู้สังฯ
[บ่รู้สัง]

ก.ไม่รู้อะไร; บ่ฮู้หยัง, บ่ฮู้อะหยัง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ฮู้อะหยัง (บรู้อหัยฯง)