หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่ฮู้หยัง
อักษรล้านนา
บรู้หัยฯง
เทียบอักษรไทย
[บ่รู้หยัง]
ความหมาย

ดู...บ่ฮู้สัง

ออกเสียงล้านนา
บ่ฮู้สัง
อักษรล้านนา
บรู้สังฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่รู้สัง]
ความหมาย

ก.ไม่รู้อะไร; บ่ฮู้หยัง, บ่ฮู้อะหยัง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ฮู้หยัง (บรู้หัยฯง)