หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่ฮู้ฟ้า
อักษรล้านนา
บรู้ฟ้า
เทียบอักษรไทย
[บ่รู้ฟ้า]
ความหมาย

ก.ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ฮู้ฟ้า (บรู้ฟ้า)