หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่ฮู้บ่หัน
อักษรล้านนา
บรู้บหันฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่รู้บ่หัน]
ความหมาย

ก.ไม่รู้ไม่เห็น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ฮู้บ่หัน (บรู้บหันฯ)