หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่ฮู้ฅิง
อักษรล้านนา
บรู้ฅิงฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่รู้คิง]
ความหมาย

ก.ไม่รู้สึกตัว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ฮู้ฅิง (บรู้ฅิงฯ)