หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่ฮัก
อักษรล้านนา
บรักฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่รัก]
ความหมาย

ว.ไม่รัก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ฮัก (บรักฯ)