หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่อ่อนแก่ไผ
อักษรล้านนา
บอ่อฯรแก่ไผ
เทียบอักษรไทย
[บ่อ่อนแก่ไผ]
ความหมาย

ก.ไม่ยอมก้มหัวให้ใคร, ไม่ยอมอ่อนน้อมให้แก่ใคร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่อ่อนแก่ไผ (บอ่อฯรแก่ไผ)