หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่อเกื๋อ
อักษรล้านนา
บอฯเกิลฯอฯอ
เทียบอักษรไทย
[บ่เกลือ]
ความหมาย

ก.บ่อเกลือ - แหล่งที่เกิดของเกลือ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่อเกื๋อ (บอฯเกิลฯอฯอ)