หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่อู้นัก
อักษรล้านนา
บอู้นักฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่อู้นัก]
ความหมาย

ก.ไม่พูดมาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่อู้นัก (บอู้นักฯ)