หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่อั้นก็
อักษรล้านนา
บอั้นฯคํดี
เทียบอักษรไทย
[บ่อั้นค็]
ความหมาย

สัน.มิฉะนั้นก็ - ใช้นำเสนอข้อความที่แย้งกับใจความที่มาข้าง ต้น เช่น ถ้าบ่กิ๋นบ่อั้นก็บ่อิ่ม - ถ้าไม่กิน มิฉะนั้นก็ไม่อิ่ม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่อั้นก็ (บอั้นฯคํดี)