หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่อย่า
อักษรล้านนา
บ£า
เทียบอักษรไทย
[บ่อฺย่า]
ความหมาย

ก.ไม่หยุด; ว.มิใช่หรือ,มิได้เป็นอย่างอื่น,คำลงท้ายประโยคที่มีความหมายเชิงย้ำความคิดหรือการกระทำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่อย่า (บ£า)