หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่อนไก่
อักษรล้านนา
บ่อฯรไก่
เทียบอักษรไทย
[บ่อนไก่]
ความหมาย

น.สถานที่เล่นการพนันชนไก่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่อนไก่ (บ่อฯรไก่)