หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่อนงัว
อักษรล้านนา
บ่อฯรง฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่อนงัว]
ความหมาย

น.สนามชนวัว,ตลาดหรือสถานที่ซื้อขายวัวควาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่อนงัว (บ่อฯรง฿วฯ)