หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่อนกว่าง
อักษรล้านนา
บ่อฯรก่วฯางฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่อนกว่าง]
ความหมาย

น.สถานที่เล่นการพนันชนกว่าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่อนกว่าง (บ่อฯรก่วฯางฯ)