หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่อน
อักษรล้านนา
บ่อฯร
เทียบอักษรไทย
[บ่อน]
ความหมาย

น.ที่ชุมนุม,ที่อยู่,ที่อาศัย,สถานที่ชุมนุมเพื่อเล่นการพนัน หรือซื้อขายปศุสัตว์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่อน (บ่อฯร)