หน้าหลัก
บ่อซาย
บอฯซายฯ
[บ่ซาย]

ดู...บ่อจึมซาย

บ่อจึมซาย
บอฯชึมฯซายฯ
[บ่ชึมซาย]

น.หลุมขนาดเล็กที่ขุดบนทรายใกล้แม่น้ำ ลำห้วย เป็นต้น เพื่อให้น้ำซึมเข้ามาใช้เป็นการชั่วคราว; บ่ซาย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่อซาย (บอฯซายฯ)