หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่องหู
อักษรล้านนา
บ่อฯงหู
เทียบอักษรไทย
[บ่องหู]
ความหมาย

ก.เจาะติ่งหูให้เป็นรูเพื่อใส่ตุ้มหู

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่องหู (บ่อฯงหู)