หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่องหนาม
อักษรล้านนา
บ่อฯงหนฯามฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่องหนาม]
ความหมาย

ก.ใช้ของแหลม เช่นเข็มคะหนามออก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่องหนาม (บ่อฯงหนฯามฯ)