หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่อ
อักษรล้านนา
บอฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่อ]
ความหมาย

น.บ่อ - หลุมที่ลึกลงไปจากระดับพื้นดิน เพื่อใช้เป็นที่เก็บน้ำ ขังปลา หรืออย่างอื่น,แหล่งหรือบริเวณที่เกิดของสิ่งบางอย่าง เช่น บ่อน้ำมัน บ่อเกลือ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่อ (บอฯ)