หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่ห่อน
อักษรล้านนา
บห่อฯร
เทียบอักษรไทย
[บ่ห่อน]
ความหมาย

ว.คงจะไม่,ไม่น่า,ไม่อาจ; บ่หลอน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ห่อน (บห่อฯร)