หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่หุม
อักษรล้านนา
บหุม
เทียบอักษรไทย
[บ่หุม]
ความหมาย

ว.ไม่ชอบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่หุม (บหุม)