หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่หือบ่อือ
อักษรล้านนา
บหืบอื
เทียบอักษรไทย
[บ่หือบ่อือ]
ความหมาย

ว.ไม่มีเสียงตอบรับ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่หือบ่อือ (บหืบอื)