หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่หัน
อักษรล้านนา
บหันฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่หัน]
ความหมาย

ว.ไม่เห็น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่หัน (บหันฯ)