หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่หล้าง
อักษรล้านนา
บห้ลฯางฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่หล้าง]
ความหมาย

ว.ไม่สมควร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่หล้าง (บห้ลฯางฯ)