หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่หลิ่งบ่หลู้
อักษรล้านนา
บหิ่ลฯงบห้ลฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่หลิ่งบ่หลู้]
ความหมาย

ก.ไม่เอนเอียง,ตรงไปตรงมา,เป็นกลาง,ไม่เข้าข้าง ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่หลิ่งบ่หลู้ (บหิ่ลฯงบห้ลฯ)