หน้าหลัก
บ่หม๋ดบ่เสี้ยง
บ่หม๋ดบ่เสี้ยง
บห฿มฯดบส้ยฯง
[บ่หมดบ่เสี้ยง]

ดู...บ่แล้วบ่หาย

บ่แล้วบ่หาย
บ¦วฯบหายฯ
[บ่แล้วบ่หาย]

ว.ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่รู้จักจบจักสิ้น; บ่หม๋ดบ่เสี้ยง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่หม๋ดบ่เสี้ยง (บห฿มฯดบส้ยฯง)