หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่หม๋ดบ่เสี้ยง
อักษรล้านนา
บห฿มฯดบส้ยฯง
เทียบอักษรไทย
[บ่หมดบ่เสี้ยง]
ความหมาย

ดู...บ่แล้วบ่หาย

ออกเสียงล้านนา
บ่แล้วบ่หาย
อักษรล้านนา
บ¦วฯบหายฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่แล้วบ่หาย]
ความหมาย

ว.ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่รู้จักจบจักสิ้น; บ่หม๋ดบ่เสี้ยง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่หม๋ดบ่เสี้ยง (บห฿มฯดบส้ยฯง)