หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่หม๋ด
อักษรล้านนา
บห฿มฯด
เทียบอักษรไทย
[บ่หมด]
ความหมาย

ว๑.ไม่สะอาด เช่น ซักผ้าบ่หม๋ด - ซักผ้าไม่สะอาด ว๒.ไม่หมด,ยังเหลืออยู่,ยังมีอยู่; บ่เสี้ยง, ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่หม๋ด (บห฿มฯด)