หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่หมี
อักษรล้านนา
บหีมฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่หมี]
ความหมาย

ดู...บ่มี

ออกเสียงล้านนา
บ่มี
อักษรล้านนา
บมี,บีมฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่มี]
ความหมาย

ว.ไม่มี,หมด; บ่หมี ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่หมี (บหีมฯ)