หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่หมั้น
อักษรล้านนา
บหั้มฯร
เทียบอักษรไทย
[บ่หมั้น]
ความหมาย

ว.ไม่แน่น,ไม่มั่นคง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่หมั้น (บหั้มฯร)