หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่ลำ
อักษรล้านนา
บลำ
เทียบอักษรไทย
[บ่ลำ]
ความหมาย

ว.ไม่อร่อย,ไม่มีรสชาติ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ลำ (บลำ)