หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่ละบ่คว่าง
อักษรล้านนา
บลบฅ่วฯางฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่ละบ่ฅว่าง]
ความหมาย

ก.ไม่ทอดทิ้ง,ไม่หนีจาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ละบ่คว่าง (บลบฅ่วฯางฯ)