หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่ม่วนใจ๋
อักษรล้านนา
บม่วฯรไจ
เทียบอักษรไทย
[บ่ม่วนใจ]
ความหมาย

ก.เป็นทุกข์ใจ,กังวลใจ,ไม่สบายใจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ม่วนใจ๋ (บม่วฯรไจ)