หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่ม่วนบ่งัน
อักษรล้านนา
บม่วฯรบงันฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่ม่วนบ่งัน]
ความหมาย

ก.ไม่สนุก,ไม่รื่นเริง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ม่วนบ่งัน (บม่วฯรบงันฯ)