หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่ม่วน
อักษรล้านนา
บม่วฯร
เทียบอักษรไทย
[บ่ม่วน]
ความหมาย

ก.ไม่สนุก,ไม่เพราะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ม่วน (บม่วฯร)