หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่ฟังกำเหนือกำใต้
อักษรล้านนา
บฟังฯคำฯเหินฯอฯอคำฯไต้
เทียบอักษรไทย
[บ่ฟังคำเหนือคำไต้]
ความหมาย

ก.ไม่เชื่อใครทั้งนั้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ฟังกำเหนือกำใต้ (บฟังฯคำฯเหินฯอฯอคำฯไต้)