หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่ฟังกำ
อักษรล้านนา
บฟังฯคำฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่ฟังคำ]
ความหมาย

ก.ไม่เชื่อฟัง,ดื้อรั้น, ฝืนคำแนะนำสั่งสอน; เหลือกำ ก็ว่า ว.ไม่เชื่อฟัง, ฝืนคำแนะนำสั่งสอน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ฟังกำ (บฟังฯคำฯ)