หน้าหลัก
บ่ผ๋ดบ่แมน
บผ฿ดฯบแมนฯ
[บ่ผดบ่แมน]

ก.ไม่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ผ๋ดบ่แมน (บผ฿ดฯบแมนฯ)