หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่ผ๋ดบ่แมน
อักษรล้านนา
บผ฿ดฯบแมนฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่ผดบ่แมน]
ความหมาย

ก.ไม่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ผ๋ดบ่แมน (บผ฿ดฯบแมนฯ)