หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่ผ๋ดบ่ผิ่ว
อักษรล้านนา
บผ฿ดฯบผิ่วฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่ผดบ่ผิ่ว]
ความหมาย

ก.ไม่ระแคะระคาย,ไม่ปรากฏ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ผ๋ดบ่ผิ่ว (บผ฿ดฯบผิ่วฯ)