หน้าหลัก
บ่ผ๋ดบ่ผิ่ว
บผ฿ดฯบผิ่วฯ
[บ่ผดบ่ผิ่ว]

ก.ไม่ระแคะระคาย,ไม่ปรากฏ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ผ๋ดบ่ผิ่ว (บผ฿ดฯบผิ่วฯ)