หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่ผ๋ด
อักษรล้านนา
บผ฿ดฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่ผด]
ความหมาย

ก.ไม่ทะลุ,ไม่โผล่,ไม่ปรากฏ,ไม่สำเร็จ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ผ๋ด (บผ฿ดฯ)