หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่ผ่อบ่กอย
อักษรล้านนา
บผอฯบคอฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่ผ่อบ่คอย]
ความหมาย

ก.ไม่ดูไม่แล,ไม่เอาใจใส่,ละทิ้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ผ่อบ่กอย (บผอฯบคอฯยฯ)