หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่ปากฮ่อกั๋น
อักษรล้านนา
บปากฯรอฯกันฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่ปากร่อกัน]
ความหมาย

ก.ไม่ยอมพูดคุยกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ปากฮ่อกั๋น (บปากฯรอฯกันฯ)