หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่ปาก
อักษรล้านนา
บปากฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่ปาก]
ความหมาย

ก.ไม่พูด; บ่อู้ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ปาก (บปากฯ)