หน้าหลัก
บ่ปอไค่ลำ
บพํอฯไฯระฯค่ลำ
[บ่พอใคร่ลำ]

ว.ไม่ค่อยจะอร่อย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ปอไค่ลำ (บพํอฯไฯระฯค่ลำ)