หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่ปอไค่ลำ
อักษรล้านนา
บพํอฯไฯระฯค่ลำ
เทียบอักษรไทย
[บ่พอใคร่ลำ]
ความหมาย

ว.ไม่ค่อยจะอร่อย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ปอไค่ลำ (บพํอฯไฯระฯค่ลำ)