หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่ปอไค่ม่วน
อักษรล้านนา
บพํอฯไฯระฯค่ม่วฯร
เทียบอักษรไทย
[บ่พอใคร่ม่วน]
ความหมาย

ว.ไม่ค่อยจะสนุก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ปอไค่ม่วน (บพํอฯไฯระฯค่ม่วฯร)