หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่ปอไค่
อักษรล้านนา
บพํอฯไฯระฯค่
เทียบอักษรไทย
[บ่พอใคร่]
ความหมาย

ว.ไม่ค่อยจะ -ใช้เติมหน้าคำวิเศษณ์ เช่น บ่ปอไค่ลำ - ไม่ค่อยจะอร่อย เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ปอไค่ (บพํอฯไฯระฯค่ )