หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่ปออยาก
อักษรล้านนา
บพํอฯยากฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่พอยาก]
ความหมาย

ว.ไม่ยากเท่าไร,ไม่ค่อยยาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ปอยาก (บพํอฯยากฯ)